DOKUMENTAR. KONTRAKT – RÅDGIVNING

VIGTIGT!: Selvom du gør brug af nedenstående råd og tekster i din kontrakt, bør du altid indsende din kontrakt til kontrakt@danskfilmklipperselskab.dk, når du mener den er færdig. Vi oplever jævnligt at ting bliver systematisk ændret over tid, på trods af at vi f.eks. har standardkontrakter. Ved at du sender din kontrakt ind, kan vi få et overblik over, om der er systematiske tendenser på vej. Derudover  vil din kontrakt indgå i vores arkiv, som vi kan bruge når vi skal forhandle rettigheder.

Skal du klippe dokumentar hos en producent der ikke er medlem af producentforeningen, anbefaler vi at du benytter vores standardkontrakt

Download dokumentar standardkontrakt her

Mht. løn, anbefaler vi at du bruger lønskemaet på fiktion

Skal du klippe dokumentar hos en producent der er medlem af Producentforeningen, er der desværre kun en overenskomst som er 24 år gammel og ikke har været genforhandlet i alle de år. Det er “Kort og Dokumentaroverenskomsten”, som  er indgået mellem Producentforeningen og FAF i 2001.

Eftersom overenskomsten er fra en helt anden tid, håndterer den på ingen måde rettigheder tilfredsstillende.

Du skal derfor sørge for, at du har streaming-forbehold og et moderniseret COPYDAN forbehold.

En overenskomst er “kun” en minimumsaftale – dvs. du altid har ret til at forhandle bedre vilkår hjem. Derfor har vi samlet en del forbedringer du bør have med, du finder dem her:

Primære rettigheder
Filmklipperen overdrager hermed til Producenten den eksklusive ret til – uden tidsmæssige, geografiske begrænsninger og/eller andre begrænsninger – at fremstille eksemplarer af Produktionen og at gøre Dokumentarfilmen tilgængelig for almenheden med eller uden undertekster og/eller eftersynkroniseret på ethvert sprog (inklusiv oversættelse af billedtekst/”kort”/grafik i Dokumentarfilmen), dels gennem offentlig fremførelse via især biograf, television af enhver art (herunder free-tv, pay-tv, pay-per-view, pay-per-event, kabel- og satellit-tv), telefoni, digitale og interaktive medier, herunder online/on-demand, samt internetudnyttelse herunder webcast , dels gennem kommerciel eller ikke-kommerciel udnyttelse og/eller spredning i enhver form, herunder salg, udlejning og/eller udlån af Dokumentarfilmen i et hvilket som helst format herunder især videokassetter, laserdisc, CD-i, DVD, DIVX, CD-Rom samt alle øvrige opfundne metoder til udnyttelse og/eller spredning.
Videresalg (royalties): Filmklipperen er berettiget til 1,5% i royalty af producentens og andre private investorers indtægter (jf. DFIs branchestandard).

 

 

Copydan-forbehold:
Filmklipperen og producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver rettigheder samt en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 13a, 17, 30a, 35 og 50, stk. 2 herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser. Filmklipperen og producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

 

 

Streaming-forbehold
Filmklipperen har desuagtet aftalens øvrige vilkår ret til særskilt betaling for udnyttelse til streaming og salg til tredjemand. Vilkår herfor aftales samlet via Create Denmark. Producenten er indforstået med, at fordeling af rettighedsbetaling, herunder royalty, mellem rettighedshaverne besluttes af de relevante forbund i forening, og producenten kan ikke holdes ansvarlig for denne fordeling.

 

Øvrige rettigheder:
Alle rettigheder til i dag kendte eller fremtidige udnyttelsesformer, som ikke i medfør af nærværende aftale er erhvervet af Producenten, tilhører Filmklipperen.

 

Promovering af eget arbejde:
Filmklipperen kan bruge framegrabs trailer og klip af filmen til at promovere eget arbejde på egen hjemmeside, sociale medier, i foredrag, til undervisning og i lignende sammenhænge, såfremt at Dokumentarproduktionen er færdig og offentliggjort.

 

AI og udnyttelse:
Retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4 kræver såvel Producentens som Filmklipperens samtykke.

 

 

 

Festivaler og priser

Hvis Dokumentarproduktionen er i konkurrence på en A-film-festival inviteres Filmklipperen + gæst med. Alle udgifter forbundet hermed dækkes af Producenten.

Priser for ”Bedste klip” o.lign. går ubeskåret til Filmklipperen sammen med de andre klippere.

Vedrørende kreditering, så anbefaler vi at du beder om at få en Co-manusforfatter kredit. Det gør vi fordi, klipperen på en dokumentar er medforfatter. Det er i klipperummet manuskriptet det bliver skrevet.

Kreditering

Der er aftalt følgende vedrørende kreditering: Co-manuskriptforfatter og Filmklipper: NAVN

Filmklipperen skal krediteres i værkets fortekster, såfremt andre medskabende historiefortællere krediteres her.

Vi har desværre oplevet nogle konkurser, hvor klippere er kommet i klemme. Med det her afsnit, sikrer du dig, at rettighederne tilbage til dig. Hvis en anden producent skulle overtage projektet, vil det nu være muligt at få betaling for dit arbejde.

Konkurstilfælde

I tilfælde af Producentens konkurs eller betalingsstandsning falder de rettigheder leverandøren har overdraget til producenten tilbage til Leverandøren 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse, respektive betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der forinden er stillet fuld og betryggende sikkerhed for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen/anmeldelsen, vil blive betalt til forfaldstid.”