Hvad er ophavsret?

Fra kulturministeriets hjemmeside: Generelt gælder det, at den, der har skabt et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Det betyder, at ophavsmanden eller rettighedshaveren har eneret til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det tilgængeligt for andre indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis du vil bruge et litterært eller kunstnerisk værk på en måde, der er omfattet af ophavsmandens eller rettighedshaverens eneret, kræver det normalt tilladelse, med mindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven.

Reglerne om ophavsret skal overordnet balancere mellem to hensyn. På den ene side skal det sikres, at kunstnere og designere får betaling for andres brug af deres værker. På den anden side skal brugernes adgang til samt udbredelsen af litterære eller kunstneriske værker ikke begrænses unødigt. Reglerne er således i både samfundets, rettighedshavernes og brugernes interesse, da det tilskynder til ny produktion og udbredelse af kunst og design.

Hvorfor er min kontrakt og overenskomst væsentlig for min ophavsret?

Fordi producenterne er afhængige af, at der ikke er evt. ophavsrettigheder der kan bremse deres salg af en film, serie eller TV-program. 

Derfor er det vigtigt, at dine rettigheder er håndteret i din kontrakt. Det er i alles interesse.

Fordi: Den, der har skabt en film eller TV-program, kaldes ophavsmanden og har ophavsret til værket. Værkerne har ofte flere ophavsmænd, f.eks. manuskriptforfatteren, filminstruktøren, fotograferne, klipperen og komponisterne, som alle har ophavsret til deres bidrag til værket. Derudover har skuespillerne, der evt. er med, en eneret til deres skuespilpræstation. I praksis aftaler man derfor gennem kontrakter og rettighedsaftaler, at alle ophavsmændenes og skuespillernes rettigheder samles hos f.eks. producenten. Producenten bliver på den måde rettighedshaver og har enerettighederne til filmen i stedet for de oprindelige ophavsmænd og de medvirkende skuespillere.

Hvad er CopyDan?

CopyDan forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. CopyDan er skabt af rettighedshaverne og er en non-profit organisation. CopyDan består af 6 forskellige foreninger. De 4 der er relevante for klipperne er:

  • Verdens TV er betaling for retransmission af dine værker. Dvs. at Verdens TV håndterer ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af danske og udenlandske tv- og radiokanaler.
  • KulturPlus sikrer, at der bliver afregnet vederlag til kunstnere og kulturproducenter, når der sælges blanke kopimedier (herunder mobiltelefoner, ipads, tablets osv.)
  • AVU-Medier (AV- produktioner i undervisningen) giver adgang til at anvende tv-udsendelser og film i undervisning og formidling gennem bl.a. filmcentralen og Filmstriben. Foreningen har fokus på at støtte den faglige formidling omkring pædagogisk mediebrug. 
  • Arkiv sikrer, at DR’s arkiver bliver tilgængelige for danskerne. Arkiv aftalen er indgået med en lang række rettigheds-organisationer, som repræsenterer de mange tusinde kunstnere, produktionsselskaber og øvrige kreative medvirkende, der står bag udsendelserne. 

Derudover består CopyDan af Tekst og Node, samt VISDA (Visuelle billedskabere i Danmark)

Hvad får jeg betaling for gennem CopyDan forbeholdet (sekundære rettigheder)?

CopyDan forbeholdet sikrer dig honorering for tredjemandsbrug (også kaldet sekundære rettigheder). Dvs., at det du får betaling for gennem CopyDan er når værket bliver brugt til andet end det der var det primære formål. Det kan f.eks. være når en kabel-tv distributør videresælger et tv-signal hvor din produktion indgår. Kabel-tv distributøren er altså  tredjemand og skal betale dig for dit værk, som er med til at skabe merværdi for det solgte produkt (kabel-signalet). Andre eksempler er visninger på skoler, i fly, visning på arkivtjenester osv. Dertil kommer afgifter for blanke medier som USB-sticks, telefoner, tablets osv.

Hvad er Aftalelicens?

Udgangspunktet for ophavsrettens eneret er, at det kræver en konkret aftale med samtykke fra ophavsmanden til et givent værk, for at få adgang til at bruge det. Der findes imidlertid en række situationer af masseudnyttelse (f.eks. kabel TV), hvor det vil være yderst besværligt eller umuligt at få tilladelse for brugen af hvert enkelte værk, og ofte står den enkelte ophavsmands eneret over for mægtige samfundsmæssige interesser i oplysning af befolkningen.

Aftalelicensen er et juridisk instrument, der kan anvendes til at sikre en balanceret aftale på kollektivt grundlag mellem en eller flere brugere og en kollektiv organisation, der repræsenterer ophavsmænd inden for et givent område. Ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicensen gør, at den kollektive organisation kan repræsentere både medlemmer og ikke-medlemmer blandt den gruppe ophavsmænd, som har mulighed for at blive medlem af organisationen. De aftalelicenser, som den kollektive organisation herefter indgår, får dermed virkning for både medlemmer og ikke medlemmer vedrørende den type værker, som aftalelicensen giver lov til at bruge.

Som et eksempel på aftalelicensen kan nævnes Copydan Verdens TVs aftaler med KabelTV distributører. De penge, som kabeldistributørerne betaler fordeler Copydan Verdens TV blandt medlemsorganisationer som DFKS, som så fordeler individuelt til rettighedshaverne.

Kan min rettigheder gå i arv?

JA! Din ophavsret er gældende i 70 år efter din død. Med andre ord, så har dine arvinger ret til betaling for dine bevarede rettigheder. Arvinger kan kontakte den organisation der forvalter rettighedsbetalingen, for at få rettighedspengene udbetalt.

Hvad er de væsentlige love på området?

Lov om ophavsret:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144

 

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/321

 

Læs mere om ophavsret i bogen “Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister” af Morten Rosenmeier. Bogen kan købes eller downloades gratis her.

Hvad er primære rettigheder?

Primære rettigheder er de rettigheder du overdrager til en producent, eller tjeneste i forbindelse med den primære udnyttelse. Dvs. det som produktionen primært er lavet til. F.eks. at blive vist på Netflix. Primære rettigheder er blevet meget væsentlige for klipperne de seneste år, fordi flere og flere streamingtjenester sælger deres “signal” direkte til seerne. På den måde forsvinder de sekundære rettigheder og det er kun de primære rettigheder der er tilbage.

De primære rettigheder for klipperne bliver i dag håndteret i vores overenskomst med producentforeningen. Derefter overdrager vi dem til Create Denmark, som så forhandler kollektivt på vegne af instruktører, skuespillere, manuskriptforfattere, productiondesignere, fotografer og klippere.