Vedtægter for Dansk Filmklipperselskab.
Godkendt ved Generalforsamlingen d.24. Marts 2021

 

§ 1. Foreningens formål.
At organisere alle film- og Tv-klippere i Danmark.At højne kvaliteten og fremme klippe processen og diskutere fagets vilkår.
At udvikle samarbejdet med nationale og internationale beslægtede organisationer og forbund.
At virke for dygtiggørelse af medlemmerne gennem oplysningsarbejde. At støtte klipper kollegaer og være solidariske overfor hinanden.
At organisere seminar, masterclasses, film-aftener mm. for at inspirere og efteruddanne hinanden.
At involvere og dele viden med klipper-elever og beskytte klipperens rolle i fremtiden.
At skabe et fællesrum hvor vi kan tale frit om udfordringer og vores drømmer.
At varetage og forvalte medlemmernes ophavsretlige interesser, såvel økonomiske som kunstneriske (herunder retten til kreditering og retten til at beslutte om et værk må ændres/bringes i ændrede sammenhænge).
At arbejde for, at Dansk Filmklipperselskab bliver medlem af kollektive forvaltningsorganisationer såsom men ikke begrænset til Create Denmark og Copydan-foreningerne Verdens TV, AVU-medier, KulturPlus, Copydan Arkiv, der varetager ophavsrettigheder ift. audiovisuelle værker.
At virke for bedre arbejdsvilkår, herunder arbejdstid og sikre fuld beskæftigelse og tryghed i ansættelsen, samt arbejde for lige muligheder for mandlige og kvindelige klippere.
At understøtte medlemmer, der er i konflikt.


§ 2. Medlemskab

Stk. 1. Optagelsesberettigede er alle film- og Tv-klippere, der lever af at klippe og har en filmisk tilgang til mediet, forstået således: Enten ved uddannelse som klipper ved en filmskole, tilsvarende uddannelse, uddannelse i praktik eller autodidakt.
Stk. 2. Medlemmerne overdrager til Dansk Filmklipperselskab ene forvaltningen af de juridiske og økonomiske rettigheder til deres audiovisuelle værker, som i henhold til ophavsretslovgivningen eller på andet grundlag tilkommer medlemmet inden for de områder, som er nærmere angivet i Bilag 1 om rettighedsoverdragelse udarbejdet af Dansk Filmklipperselskab og besluttet af foreningens bestyrelsen. Bestyrelsen i Dansk Filmklipperselskab kan, efter forudgående skriftlig meddelelse. til medlemmerne, foretage ændringer i bilaget, når det kollektivt skønnes i medlemmernes samlede interesse.
Stk. 3. En film- og Tv-klipper, som ønsker medlemskab, skal udfylde det særlige spørgeskema på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen skal godkende medlemskabet, før det kan træde i Kraft.”
Stk. 4. Elever ved en, af bestyrelsen godkendt uddannelse (oplyses på foreningens hjemmeside), kan optages i foreningen på lige fod med de øvrige medlemmer, dog uden betaling for medlemskab. Den betalingsfrie periode løber indtil udgangen af det kalenderår, hvori uddannelsen officielt afsluttes.

§ 3. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand og yderligere (3 eller 5) medlemmer og minimum 1 suppleant, der alle vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, der holdes i (marts) måned.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens interesser. I et bestyrelsesmedlems længerevarende fravær indtræder suppleanten. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med en forperson, næstforperson, kasserer og evt. andre poster.
Stk. 3. Foreningen tegnes af forperson, eller i dennes fravær næstforperson, og kasserer i forening.
Stk. 4. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.


§ 4. Kontingent

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent. Gruppens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Bestyrelsen har desuden mulighed for at tilbyde medlemmer et udvidet fagligt
kontingent, hvorigennem medlemmet kan søge yderligere personlig assistance, i henhold til foreningens formål.


§ 5. Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts. Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.
Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning 3.Regnskabsaflæggelse og budget 4.Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 5.Kontingent fastsættelse 6.Valg af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer. 7.Valg af suppleanter 8.Eventuelt
Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være kommet bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 1/6 af medlemmerne med mindst 8 dages skriftligt varsel.

§ 6. Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt. Indbetalte kontingenter refunderes ikke.
Stk. 2. Eksklusion kan ske, hvis et medlem handler åbenbart imod foreningens formål, eller på anden måde skader dens interesser eller handler i strid med foreningens vedtægter eller generalforsamlingens beslutninger.
Stk.3. Eksklusion kan kun vedtages med et stemmeflertal på 5 af 6 medlemmer i bestyrelsen.

§ 7. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

§ 8. Opløsning
Stk. 1. Foreningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet.
Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning (et godt formål).