Herunder finder du en samling af tekster du bør sikre dig, er i din kontrakt, medmindre kontrakten refererer til vores fiktionsoverenskomst med producentforeningen. Forbeholdende gælder både fiktion og non-scripted!

 

Copydan-forbehold:
Klipperen og producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver rettigheder samt en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 13a, 17, 30a, 35 og 50, stk. 2 herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser. Klipperen og producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

 

Streaming-forbehold:
Klipperen har desuagtet aftalens øvrige vilkår ret til særskilt betaling for udnyttelse til streaming og salg til tredjemand. Vilkår herfor aftales samlet via Create Denmark. Producenten er indforstået med, at fordeling af rettighedsbetaling, herunder royalty, mellem rettighedshaverne besluttes af de relevante forbund i forening, og producenten kan ikke holdes ansvarlig for denne fordeling.

 

Øvrige rettigheder:
Alle rettigheder til i dag kendte eller fremtidige udnyttelsesformer, som ikke i medfør af nærværende aftale er erhvervet af Producenten, tilhører Klipperen.

Som noget nyt bør du nu have et forbehold i forbindelse med datamining og AI. Grunden til at du bør have dette forbehold er, at ophavsretsloven nu tillader en vis form for datamining. Med dette forbehold, kan vi i fremtiden kræve betaling for udnyttelse af sådan en “mining” :

 

AI og udnyttelse
Retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSMdirektivets artikel 4 kræver såvel producentens som klipperens samtykke.

Promovering af eget arbejde:
Klipperen kan bruge framegrabs, trailer og klip af filmen til at promovere eget arbejde på egen og DFKS’ hjemmeside, sociale medier, i foredrag, til undervisning og i lignende sammenhænge, såfremt at produktionen er færdig og offentliggjort. Producenten skal godkende dette før klipperen offenliggøre arbejdet.

 

Festivaler og priser
Hvis produktionen er i konkurrence på en A-film-festival inviteres Klipperen + gæst med hvis festivalen uddeler flere billetter til producenten. Alle udgifter forbundet hermed dækkes af Producenten. Priser for “Bedste klip” o.lign. går ubeskåret til Klipperen.